EN RU CN
Эхлэл Байгууллага Бүтээгдэхүүн Бизнес санал Өргөдөл, гомдол Гэрээний загвар Баруун бүсийн форум Баруун бүсийн үзэсгэлэн

Хар Чонот ХХК

Gold member
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023.07.18 12:00
Эдийн засгийн ангилал: Салбар: Чиглэл:
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Зочид буудал
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ Эрчим хүчний кабель үйлдвэрлэх

Байгууллагын хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг (3-р хороо Урт цагаан 5-р корпус 4 давхарт)

Менежер 94005661
И-мэйл kharchonot@gmail.com
 • ÁÀÐÈËÃÀ, ÕÓÄÀËÄÀÀ, ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ

  “ÕÀÐ ×ÎÍÎÒ” ÕÕÊ-ÈÉÍ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

   

  Òóñ êîìïàíè íüХар чонот íýðòýéãýýð 1996 îíä Õîâä àéìãèéí áàðèëãà угсралтын òðåñòèéí ñóóðèí äýýð ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäàæ áàðèëãà óãñðàëò, õóäàëäààíû ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéсàн.

  1998 îíîîñ Óëààíáààòàð, Çàìûí-¯¿äýä  áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõýëæ 1999 îíä ÃÅÃ-ûí Çàìûí-¯¿ä äýõü õî¸ð 24 àéëûí îðîí ñóóö áàðèõ òåíäåðò øàëãàðàí 2001 îíä íýãä¿ãýýð 24 àéëûí äîðîî ¿éë÷èëãýý á¿õèé ñóóöíû áàðèëãûã, 2002 îíä õî¸ðäóãààð 24 àéëûí îðîí ñóóöûã, тус компанийн èæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýý á¿õèé 40 îðòîé Çàìûí-¯¿ä çî÷èä áóóäëûí áàðèëãóóäûã õóãàöààíä íü ÷àíàðûí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòòýé áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëñàí áîëíî. 2002 îíä Äîðíîãîâü àéìãèéí Çàõèðàã÷èéí àëáàíû òàìãèéí ãàçðààñ çàðëàñàí òåíäåðò øàëãàð÷ Çàìûí-¯¿äèéí 100 õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí áàðèëãûã 5 ñàðûí õóãàöààíä ÷àíàðûí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòòýé áàðüæ àøèãëàëòàä ºãñºí þì.

  2004-2005 îíä Òàâàí áîãä ãðóïïèéí çàõèàëãààð îëîí óëñûí 4 îäòîé Õààí ïàëàñ çî÷èä áóóäëûí áàðèëãûí åðºíõèé ã¿éöýòãýã÷ýýð àæèëëàí àøèãëàëòàнä îðóóëсан уг барилга òàõèà æèëä áàðèãäñàí Ìîíãîë óëñûí Шèëäãèéí øèëäýã 12 áàðèëãàä øàëãàðàí õ¿íäýò ºðãºìæëºë, 2007 îíä баригдсан Õýíòèé àéìãèéí ñïîðò öîãöîëáîðûí áàðèëãà Îðîí íóòàãò áàðèëãûí îð÷èí ¿åèéí ìàòåðèàë òåõíèê òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ îãòîðãóéí îðîí çàéí õèéö êîíñòðóêöèéã áàðèëãàä íýâòð¿¿ëñýí ¿íäýñëýëýýð ãàõàé æèëèéí ØÈËÄÝà ÁÀÐÈËÃÀ-ààð, 2007-2008 îíä Õîâä àéìãèéí Àëòàé ñóìûí 520 õ¿¿õäèéí ñóðãóóëü, 150 îðòîé äîòóóð áàéð, 75 õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí áàðèëãóóäûã ÷àíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä ã¿éöýòãýж энэхүү öîãöîëáîð áàðèëãóóä íü 2008 îíû ØÈËÄÝà ÁÀÐÈËÃÀ-ààð тус тус øàëãàðч байсан.

  2008-2009 îíä Õýíòèé àéìãèéí ªíäºðõààí õîòûí 920 õ¿¿õäèéí ñóðãóóëèéí áàðèëãûã, 2010-2011 онд Õýíòèé àéìãèéí Äàäàë ñóìûí 100 õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí áàðèëãыг, 2012 онд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд УПЕГ-ын Сум дундын прокурорын газрын ажлын байр, орон сууцны нэгдсэн барилга, Худалдаа Хөгжлийн Банкны Замын Үүд салбарын барилга, 2010-2013 îíä äóóñгàж Õýíòèé àéìãèéí Ìýðãýæëèéí Ñóðãàëò ¯éëäâýðëýëèéí Òºâèéí барилга угсралтын ажлуудыг á¿ðýí àøèãëàëòàíä ºãсөн.

  2014-2015 онуудад Ñ¿õáààòàð àéìãèéí Ò¿ìýíöîãò ñóìûí 320 õ¿¿õäèéí ñóðãóóëèéí áàðèëãыг ашиглалтанд өгч, Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн 4 блок иж бүрэн барилга óãñðàëòûí àæëóóäûã ã¿éöýòãýæ 2017 оны 03-р сард ашиглалтанд өгсөн. 2018-2019 онд Хэнтий аймгийн Цагдаагийн газрын барилгын ажлуудыг гүйцэтгэсэн.

  Мàíàé êîìïàíè íü áàðèëãûí ¿éëäâýðëýëýýñ ãàäíà ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð Çàìûí-¯¿ä  суманд иæ á¿ðýí ¿éë÷èëãýý á¿õèé 50 îðòîé çî÷èä áóóäëыг 2000 îíä барьж байгуулан зочид буудал, рестораны үйл àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.

  ̺í 2006 онд öàõèëãààí äàìæóóëàõ àãààðûí øóãàìûí í¿öãýí АС áîëîí á¿ðýýñòýé СИП маркын óòàñ ¿éëäâýðëýäýã ÌÎÍ-ÑÈÏ ¿éëäâýðèéã Ìîíãîë óëñàä àíõ óäàà àøèãëàëòàíä îðóóëæ СИП; АС маркийн бүх төрлийн кабель утас үйлдвэрлэж  çàõ çýýëä íèéë¿¿ëж байна.

   

   

   

   

  Õàð ÷îíîò  ÕÕÊ